Removing static from declaration of static void CmiMachineExit() for ibverbs layer...
authorIsaac Dooley <idooley2@honest1.ncsa.uiuc.edu>
Sat, 6 Feb 2010 21:49:20 +0000 (15:49 -0600)
committerIsaac Dooley <idooley2@honest1.ncsa.uiuc.edu>
Sat, 6 Feb 2010 21:49:20 +0000 (15:49 -0600)
src/arch/net/machine-ibverbs.c

index 31ecd3dc8108c45cf515c5792a48e40011b75d28..e904585fad46a9e049e5f8802b73863bf0b98c2e 100644 (file)
@@ -933,7 +933,7 @@ void postInitialRecvs(struct infiBufferPool *recvBufferPool,int numRecvs,int siz
 
 static inline void CommunicationServer_nolock(int toBuffer); //if buffer ==1 recvd messages are buffered but not processed
 
-static void CmiMachineExit()
+void CmiMachineExit()
 {
 #if CMK_IBVERBS_STATS  
        printf("[%d] numReg %d numUnReg %d numCurReg %d msgCount %d pktCount %d packetSize %d total Time %.6lf s processBufferedCount %d processBufferedTime %.6lf s maxTokens %d tokensLeft %d \n",_Cmi_mynode,numReg, numUnReg, numCurReg, msgCount,pktCount,packetSize,CmiTimer(),processBufferedCount,processBufferedTime,maxTokens,context->tokensLeft);